Guovssonásti
Sámediggebellodat/Sametingspartiet

EXTRA ÅRSMÖTE

måndagen den 28 september 2015,

kl. 16.30-19

på hotell Lappland, Lycksele

eller via telefonmöte

kaffe kl. 16

möte kl. 16.30-19

middag kl. 19.30


 


Årsmötet den 28 maj 2015 beslutade: 

-        att val av styrelseledamöter och ersättare hänskjuts till ett extra årsmöte måndagen den 28 september 2015 i Lycksele,

-        att ordförande uppdras att kalla till kombinerat fysiskt och telefonmöte, och

-        att utse en valberedning med Mariann Lörstrand och Lillemor Baer som ledamöter.

Följande styrelseplatser ska tas upp till val:

Ordinarie:     (Karin Vannar)                      väljs till 2017

                  (Marita Stinnerbom)               väljs till 2017

                  (Bertil Unga)                         väljs till 2017

Suppleanter: (Nils Petter Labba)                 väljs till 2017

                  (Tomas Unga)                       väljs till 2017

Per Mikael Utsi har vid årsmötet meddelat att han vid valet avgår som partiets ordförande.

Föredragningslista: 

1.        Ordförande Per Mikael Utsi öppnar Guovssonástis extra årsmöte

2.        Val av presidiet: ordförande, vice ordförande, sekreterare och två justerare/rösträknare

3.        Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd

4.        Godkännande av kallelse

5.        Fastställande av föredragningslista

6.        Val av styrelse, 3 ordinarie och 2 ersättare, ordförande och revisor med ersättare

7.         Sametingets plenum: ärenden bl.a. rennärings- och ungdomspolitiskt handlingsprogram, budget 2016 och motioner (bilaga)

8.        Aktuella frågor

9.        Årsmötet avslutas

VÄLKOMNA!

Guovssonásti står för arvode, logikostnader och resa med billigaste färdsätt till medlemmar 2015.

Sametingsledamöter och kallade ersättare anmäler sig till Sametingets kansli.

Telefonnummer och kod för telefonmöte fås efter anmälan.

För mer information, anmälan och logi, ring Per Mikael Utsi 070 325 27 48 eller maila pm@utsi.se.

ANMÄLAN FÖR TELEFONMÖTE ELLER FÖR RESA, BOENDE & MIDDAG SNARAST MÖJLIGT!

Sametingets plenum i Lycksele den 29 september - 1 oktober 2015 se: https://www.sametinget.se/plenum