Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


Guovssonásti's aktuella motioner i SametingetEn motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling.

Sametings-ordningen föreskriver om ledamöternas initiativrätt att

- en motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter,
- ämnen av olika slag får inte upptas i samma motion,
- en motion väcks genom att den ges in till sametingskansliet och anmäls vid plenum,
- en motion kan också lämnas av ledamot eller ersättare vid plenum, och
- styrelsen ska på Sametingets sista plenum under verksamhetsåret redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.


 • Allmänhetens markutnyttjande, motion 514 den 11 februari 2017
 • Alla vuxna samer ska få lära sig tala, läsa och skriva samiska, motion 509 den 11 februari 2017
 • Skydd av samisk mark, motion 508 den 11 februari 2017
 • Försöksverksamhet med sameby, motion 507 den 11 februari 2017
 • Toleransnivå för rovdjursskador inom rennäringen, motion 506 den 11 februari 2017
 • Kompenserande EU-finansierat livdjursstöd till rennäringen, motion 505 den 11 februari 2017
 • Sametingets konstruktion, motion 504 den 10 februari 2017
 • Kulturnämndens tilldelning av projektmedel till kulturella aktiviteter i samband med idrottsarrangemang, motion 496 den 5 oktober 2016
 • Upphävande av föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel (STFS 2007:3), motion 495 den 5 oktober 2016
 • Statsbidrag till kommuner i förvaltningsområdet för samiska, motion 494 den 5 oktober 2016
 • Stöd till studier i samiska på grund- och gymnasieskolenivå, motion 493 den 5 oktober 2016
 • Krav på återbegravning av samiska kvarlevor, motion 491 den 1 juni 2016
 • Mark- och miljödomstolarnas sammansättning, motion 488 den 22 maj 2016
 • Renpåkörningar, motion 486 den 22 februari 2016
 • Toleransnivå för skada på rennäringen orsakad av konkurrerande markanvändning, motion 484 den 24 februari 2016
 • Ledning av det samiska språkarbetet under 2016, motion 483 den 25 februari 2016
 • Utformande av och beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument, motion 479 den 1 oktober 2015
 • Att utforma önskvärda visioner ur ett renskötselperspektiv, motion 478 den 30 september 2015
 • Behandling av yrkanden i plenum, motion 477 den 30 september 2015