Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

 

Välkommen!


 

 

Buresboahtin!


 

Guovssonásti's aktuella motioner i Sametinget


En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling.


Kulturnämndens tilldelning av projektmedel till kulturella aktiviteter i samband med idrottsarrangemangMotion (förslag)

- att samiska kulturella aktiviteter som genomförs i samband med idrottsarrangemang ska kunna beviljas projektmedel av kulturnämnden i enlighet med kulturpolitiskt handlingsprogram 

 

För sametingspartiet Guovssonásti
Fia Kaddik
ersättare i Sametinget
motion 496 den 5 oktober 2016

 

 

 

 

 

 

Upphävande av föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel (STFS 2007:3)

 
Motion (förslag)

att föreskrifterna om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel (STFS 2007:3) upphävs 


För sametingspartiet Guovssonásti
Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 495 den 5 oktober 2016


Statsbidrag till kommuner i förvaltningsområdet för samiska

Motion (förslag)

att Sametinget verkar för att regeringen anger i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk att statsbidrag till de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska ska fastställas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp och dels antalet samer i kommunen

För sametingspartiet Guovssonásti

Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 494 den 5 oktober 2016Stöd till studier i samiska på grund- och gymnasieskolenivå

Motion (förslag)

att Sametinget verkar för att regeringen ändrar studiestödsförordningen (2000:655) så att studerande som kompletterar sina kunskaper i samiska som hemspråk på grundskolenivå har rätt till det högre bidragsbeloppet för grundskole- eller gymnasiestudier

För sametingspartiet Guovssonásti

Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 493 den 5 oktober 2016Krav på återbegravning av samiska kvarlevor

Motion (förslag)

- att Sametinget kräver att samiska kvarlevor i samlingar hos museer och myndigheter ska återföras och återbegravas så snart som möjligt

För sametingspartiet Guovssonásti

Fia Kaddik
ersättare i Sametinget
motion 491 den 1 juni 2016Mark- och miljödomstolarnas sammansättning

Motion (förslag)

- att Sametinget ska verka för en lagändring som innebär att lydelsen i 2 kap. 2 § 2 st. i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ändras så att även en särskild ledamot med erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Sametingets verksamhetsområde omfattas av lagen

- att hos regeringen påpeka behovet av att sammansättningen av lagfarna domare, tekniska råd och andra särskilda ledamöter vid mark- och miljödomstolarna vid Umeå resp. Östersunds tingsrätter kompletteras med särskilt förordnade ledamöter som är införstådda med hur tillståndspliktiga verksamheter påverkar rennäringens markanvändning

För sametingspartiet Guovssonásti

Marita Stinnerbom
ledamot i Sametinget
motion 488 den 22 maj 2016Renpåkörningar

Motion (förslag)

- att Sametinget verkar för att öka informationen till allmänheten samt till yrkesmässiga chaufförer angående renpåkörningar

- att renpåkörningar ska omfattas av samma bestämmelser som viltolyckor

- att information med skyltning av renskötselområde införs (jämför med Finland)

- att Sametinget arbetar för en högre straffsats vad beträffar smitning från renpåkörningar

- att Sametinget verkar för att hastigheten ska sänkas på begäran av samebyarna i det området där renarna befinner sig för att minska risken för trafikolyckor och trafikdödade renar

- att Sametinget verkar för att vägtrafiken anpassas för en nollvision angående trafikolyckor med renpåkörningar

- att Sametinget verkar för att samebyarnas rennäringsorganisationer snarast får medlemskap i det nationella viltolycksrådet

För sametingspartiet Guovssonásti

Anne Madeleine Kuhmunen
ledamot i Sametinget
motion 486 den 22 februari 2016


Toleransnivå för skada på rennäringen orsakad av konkurrerande markanvändning

Motion (förslag)

- att Sametinget verkar för att införa en toleransnivå för skada på rennäringen orsakad av konkurrerande markanvändning

För sametingspartiet Guovssonásti

Marita Stinnerbom
ledamot i Sametinget
motion 484 den 24 februari 2016Ledning av det samiska språkarbetet under 2016

Motion (förslag)

- att regeringen genom ändring i regleringsbrev för budgetåret 2016 anger att Sametinget ska driva samiska språkcentrum i enlighet med sina fastställda mål

För sametingspartiet Guovssonásti

Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 483 den 25 februari 2016Utformande av och beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument

Motion (förslag)

- att styrelsen till plenum lämnar en förteckning över Sametingets samtliga gällande vägledande dokument som riktar sig till enskilda eller på ett betydande sätt berör näringslivet och andra

- att styrelsen för plenum redovisar hur de vägledande dokument som inte är föreskrifter eller allmänna råd ska konsekvensbeskrivas, remissbehandlas, beslutas, benämnas, förtecknas och kungöras

För sametingspartiet Guovssonásti

Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 479 den 15 oktober 2015

 

Att utforma önskvärda visioner ur ett renskötselperspektiv

Motion (förslag)

- att Sametinget tar fram visionsdokument för rennäringens framtida förutsättningar tillsammans med relevanta rennäringsorganisationer som kan användas i Sametingets myndighetsutövning

För sametingspartiet Guovssonásti

Marita Stinnerbom
ledamot i Sametinget
motion 478 den 30 september 2016

 

 

Behandling av yrkanden i plenum

Motion (förslag)

- att Sametinget beslutar att ändra Sametingsordningen, § 51, enligt följande: ”Yrkanden, förutom yrkande om återremiss och bordläggning, ska läggas fram skriftligen senast två timmar före överläggningen av ärendet som yrkandet gäller påbörjas”

- att Sametinget beslutar att ändra Sametingsordningen, § 52, enligt följande: ”När överläggningen är avslutad går ordföranden igenom de yrkanden som framställts och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Därefter får inte något yrkande återtas, om inte Sametinget beslutar medge det enhälligt”


För sametingspartiet Guovssonásti
Lars Miguel Utsi
ersättare i Sametinget
motion 477 den 30 september 2015