Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Levande samiskt näringsliv


Viesso sáme äládus 

Foto: Fia Kaddik

Sápmi ska ha en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Samiska näringar är beroende av varandra och måste ges utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att satsningar inom EUs landsbygdsprogram görs för att renskötseln och andra samiska traditionella näringar behålls och utvecklas och att nya samiska näringsverksamheter stöds och skapas.


Sámen galggá ekonomalasj, ekologalasj ja sosiálalasj nanos åvddånibme. Sáme äládusá li tjanádum nubbe nubbáj ja vierttiji åvddånimmáhttelisvuodajt vatteduvvat. Le ájnas åvdedibme dagáduvvá EU lánndadáfoprográmma sinna vaj ällobarggo ja ietjá árbbedábálasj sáme äládusá ájmon bisoduvvi ja åvdeduvvi ja ådå sámeäládusdåjma doarjoduvvi ja ásaduvvi.


Produktion och sysselsättning ska anpassas till de samiska förutsättningarna för hållbar tillväxt. Sápmis natur- och kulturvärden ska värnas och den negativa miljöpåverkan minimeras.

Samernas ställning som urfolk och nationell minoritet och rennäringen som en viktig del av den samiska kulturen ska beaktas.

Samiska företagare ska ges stöd för att starta renskötsel, fiske, jakt eller annan primärnäring, göra investeringar eller utveckla företaget. Stödet ska speciellt inriktas på modernisering, förädling, breddning av verksamheten, turism, service och bevarande av kulturarvet.

Samiska naturnäringar ska ges kompensation för naturgivna nackdelar som strängare klimat och avstånd till centralorter, för bl.a. långa flyttningar och transporter.

Samiska företag och organisationer ska ges stöd till nya idéer, där resultatet är till allmän nytta eller där resultatet bidrar till en samisk näringslivsutveckling.

Samiska företag och organisationer ska ges stöd att öka sina kunskaper inom företagsekonomi, marknadsföring, arbetsmiljö, produktionsteknik och för förbättring av miljön och landskapet m.m.