Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Miljön


Birás 

Foto: Fia Kaddik

Mark och vatten i Sápmi ska skyddas från verksamheter som inte är miljöanpassade och som samerna anser som socialt eller kulturellt olämpliga. De samiska näringarna ska använda marken så att de uthålligt ger samerna en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.

Skyddet för renskötselns markanvändning ska stärkas.


Ednamav ja tjátjev Sámen galggi suoddjiduvvat dåjmajs ma älla hiebadum birrasij ja majt sáme adni sosiálalattjat jali kultuvralattjat hiebalgahtes. Sáme äládusá galggi ednamav ávkkit vaj guoddá ja vaddá sámijda buorre buvtadusáv sämmi bále gå biologalasj moattevuohta bissu.

Ällobargo suodjalibme ednamávkkimij galggá nanostuvvat.


Mark och vatten i Sápmi är samernas gemensamma tillgång. Betydelsen av samernas värderingar, traditionella kunskaper och metoder för resurshantering bör erkännas när det gäller att främja en miljöanpassad och hållbar utveckling.

Samebyar ska tillsammans med sameföreningar ges stöd att inom sina områden samla in samisk traditionell kunskap och kartlägga hur samer använt och använder markerna och naturresurserna.

Del av vinster från exploateringar ska gå till det samiska samhället och de samer som berörs.

Den fria skoteråkningen ske regleras till speciella skoterområden och skoterleder.

Skyddet i miljöbalken för samisk markanvändning ska stärkas med anledningar av bl.a. vinkraftssatsningar.

Gruvprospekteringslagar och andra exploateringslagar ska ändras så att de bättre tar hänsyn till samisk markanvändning och samisk kultur.

Skogsbruket i Sápmi ska bedrivas natur- och miljövänligt och anpassas till rennäringen.

Sametinget har ett ansvar för att företrädare för samiska markanvändningsintressen får ekonomiskt stöd för sitt miljöarbete.