Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Rennäringen


Boazodoallu 

Foto: Fia Kaddik

Rennäringen är en av de viktigaste grunderna för den samiska kulturen. En stark och livskraftig rennäring bidrar till att utveckla den samiska kulturen och andra samiska näringar.


Boazodoallu lea okta dain deaŧaleamos vuođuin sámi kultuvrii. Nanu ja ealli boazodoallu dahká ahte sámi kultuvra ja iežá sámi ealáhusat nai givrot.


Rennäringens lönsamhet och trygghet ska stärkas genom bättre skydd mot intrång i och exploateringar av betesmarker.

Renskötseln ska få bedrivs gränsöverskridande med stöd av lappkodicillen och enligt urminnes hävd.

Renköttsmarknaden ska till större del bli styrd av renskötare och av personer involverade i renskötsel. Småskalig renslakt ska stödjas och slaktkontrollen förenklas och görs billigare för rennäringsutövarna.

Inom renskötselområdet ska rovdjurens antal och utbredning starkt begränsas. Toleransnivå per sameby ska införas och samebyarna ska få större inflytande i rovdjursförvaltningen. Är skadorna större ska rovdjursantalet minskas.. Decimering av rovdjur i anslutning till samlade renar ska vara tillåten och rovdjursfria kalvningsområden ska införas. Ersättningssystemet ska omarbetas så att full täckning ges för förluster och samebyarnas rovdjursinventeringskostnader ska ersättas fullt ut. Inventering skall ske växelvis vartannat år för lo och järv och ersättning beräknas från ett genomsnitt av tre år. Inventering av björn och örn ska förbättras liksom lodjursinventeringen utanför renskötselområdet. Ersättningsbeloppen för förekomst av rovdjur ska ökas. Förebyggande åtgärder som beslutas av myndigheter ska inte avräknas rovdjursersättningen och skyddsjakter ska finansieras särskilt.

Ett bättre hälso- och socialskydd för renägare ska skapas och förbättras.

Rennäringen ska befrias från energi- och koldioxidskatter på terrängfordon på motsvarande sätt som för jordbruket.

Livdjurs-/arealstöd för renar ska inrättas på samma sätt som för annan djurhållning i enlighet med EU:s landsbygdsprogram. Beskattning av renens lagervärden tas bort för livdjur. Stöd till generationsskifte ska införas enligt EUs landsbygdsprogram.