Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Rennäringsmyndig-heten


Båatsoen byjjesfaamoe 

Foto: Fia Kaddik

Företrädare för rennäringen ska ha rätt att avtala med staten om riktlinjer för myndighetsutövning och stöd. Rennäringen ska omfattas av samma stödformer som andra naturnäringar.


Båatsoen åejvieh gelkieh reaktoem utnedh, staatine latjkedh, magkerh njoelkedassh reeremelïerehtimmese jïh dåarjegh galka årrodh. Båatsoe galka seamma dåarjegh utnedh goh jeatjah eatnemebuerie.


En särskild nämnd eller delegation ska besluta i frågor som rör förvaltningen och myndighetsutövning i rennäringsfrågor. Majoriteten av ledamöterna och deras ersättare ska vara rennäringsutövare och utses efter samråd med företrädare för rennäringen.

Administrationens organisering och lokalisering ska reformeras.

En kombination av stödåtgärder ska utformas som bäst uppfyller målen för en ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt långsiktigt bärkraftig rennäring på en stabil rättslig grund. Stöd ska:

• utveckla rennäringen

• verka för ett gott betesutnyttjande

• främja en hållbar utveckling i renskötselområdet.

Rennäringen ska på lika villkor som andra landsbygdsnäringar omfattas av EU:s olika stödformer.