Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Samebyn


Čearru 

Foto: Fia Kaddik

Samebyn är en näringsmässigt och kulturellt viktig hemvist för samer.

För renskötseln är samverkan genom samebyn nödvändig. Den enskilde som är beroende av renskötsel ska i samebyn tillförsäkras trygghet både rättsligt och ekonomiskt.


Čearru lea deaŧalaš ealáhuslaš ja kultuvrralaš ruoktun sámiide.

Ovttasbargu čearu bakte lea deaŧalaš boazodollui. Ovttaskas olbmui geas boazodoallu lea ealáhussan galgá čearu bakte sihkkarastot sihke vuoigatlaš ja ekonomalaš dorvu.

Rennäringen är en viktig del av den samiska kulturen. Det är angeläget att rennäring alltjämt bedrivs i minst samma omfattning som i dag. Samekvinnans ställning inom rennäringen är traditionellt stark och ska uppmärksammas och stärkas.

En demokratisk uppbyggd och jämlik sameby förutsätter att kvinnor som män är verksamma i samebyn. Samebyns arbete och beslut ska också präglas av kvinnligt deltagande. Alternativa verksamheter inom samebyn ska stärka den sociala sammanhållningen och minska klyftorna mellan generationer och kön.

Samer ska ha rätt till sin hembygd. Bruksrätt till mark och vatten tillförsäkras samer.

Samebyar ska ges möjlighet att på försök och på ett lagenligt sätt ändra sin organisation m.m. En sådan sameby ska som medlemmar kunna anta de samer som kan härleda sitt ursprung till samebyn.