Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Samers lika värde som folk och individer


Sámit – seammá árvu olmmožin ja álbmogin 

Foto: Fia Kaddik

Samer har rätt till sin identitet, språk, kultur och hembygd.


Sámiin lea riekti iežaset iešdovdui, gillii, kultuvrii ja ruovttoguvlui.


Alla samer ska kunna leva på samiskt sätt, förverkliga sina samiska intressen och föra det egna arvet vidare. Alla samer bär på sin del av det levnadssätt och den tradition som vi kallar för samisk kultur.

Samhället ska erkänna och genom sina institutioner och sin service stödja samers möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och identitet.

FN:s deklaration om urfolks rättigheter ska svenska staten följa för att uppfylla sina folkrättsliga åtaganden gentemot samerna. Internationella konventioner ska ratificeras, bl.a. ILO:s konvention 169, en nordisk samekonvention, så att staten låter sig vägledas av de internationella granskningsorganens påpekanden och rekommendationer.