Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Samisk rätt till mark och vatten


Saemien reakta eatnamasse jïh jaavran 

Foto: Fia Kaddik

Samisk bruksrätt ska i författningar jämställas med äganderätten. Renskötselns vinterbetesmarker ska skyddas i lag. Samerna ska själva ha rätt att och upplåta sin fiske- och jakträtt.


Saemiej åtnoereakta galka njoelkedassi mietie aajhterij-reaktine mïrrestalledh. Båatsoen daelvieeatneme galka laakesne vaarjelidh. Saemieh gelkieh jïjtje reaktoe utnedh, gööleme jïh vijremereaktam vedtedh.


I författningar bör finnas regler som beskriver hur den samiska bruksrätten konkret kan utövas, det område där samisk bruksrätt gäller, vem som ska förvalta den samiska bruksrätten och vad som gäller för förhållandet mellan den samiska bruksrätten, äganderätten och andra särskilda rättigheter till fast egendom.

Områden ”där renskötsel av ålder bedrivits” ska skyddas av en yttre gräns. Om tvist uppstår inom renskötselområdet ger motparten bevisbördan.

För många samer är fiske och jakt viktigt, både de som har fiske, jakt, slöjd och andra naturnäringar som huvudsaklig försörjning, de som bedriver renskötsel och de som behöver täcka sitt husbehov av fisk och kött. Deras bruksrätt bör tillförsäkras dem. Inom mark och vatten som samerna traditionellt innehar ska samerna ha rätt att upplåta sin fiske- och jakträtt . En möjlighet för samerna att upplåta rätten till fiske och jakt till utomstående kan bidra till att samerna i ökad omfattning har möjlighet att försörja sig med fisket och jakten som bas.