Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Samisk utbildning


Saemien ööhpehtimmie 

Foto: Fia Kaddik

Sametinget ska ta ansvar för att samerna får en god och ändamålsenlig utbildning från förskola till högskolenivå.


Saemiedigkie galka dïedtem vaeltedh juktie saemieh sjïehteles ööhpehtimmiem aarhskuvleste jïlleskuvlese åadtjoeh.


 

Sameskolans undervisning och organisation ska anpassas till framtida behov och kunna utökas. På andra orter där samer lever och efterfrågan finns ska avtal kunna upprättas med kommuner om samisk undervisning i grundskola och gymnasium.

Sametinget ska få ansvar för all samisk förskole- och barnomsorgsverksamhet och också kunna ge expertråd och stöd till andra skolhuvudmän.

Samernas utbildningscentrum ska ha en aktiv roll i vuxenutbildningen för samer och bör också erbjuda samiska studerande ett helt samiskt gymnasieprogramalternativ.

Det samiska språkets ställning ska stärkas inom utbildningsväsendet och efterfrågas vid antagning till olika utbildningar.

Kvaliteten i sameundervisningen ska förbättras genom

• att lärare utbildas och fortbildas för sameundervisningen

• att läromedel utvecklas och produceras för förskola upp till gymnasieskola

• att fler moderna och lämpliga läromedel utvecklas för sameundervisningen

• att modern teknik utvecklas och används.