Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Samiskt samarbete


Saemien ektiebarkoe 

Foto: Fia Kaddik

Vi är ett folk i fyra länder. Staterna ska se till att den samiska gemenskapen kan fortsätta utvecklas över statsgränserna. Samerna ska gemensamt med andra urfolk i världen kunna arbeta för att urfolkens rätt erkänns och stärks.


Mijjieh libie åålmegh nieljie laantine. Staath gelkieh barkedh guktie saemien ektievuekiem evtiedidh, dej staati gaskoeh. Saemieh gelkieh jeatjah aalkoealmetjigujmie veartanisnie maehtieh ektesne barkedh, juktie aalkoe-almetjireaktam nænnoesåbpoe jïh dåhkasjadteme sjædta.


Samiska frågor på internationell nivå ska handläggas gemensamt genom Samiskt parlamentariskt råd. En nordisk samekonvention ska ge bättre möjligheter att harmoniera och samordna de olika statliga reglerna, lagarna och åtgärderna.

Den s.k. lappkodicillen från 1751 är ett grundläggande dokument som fortfarande gäller och som tillförsäkrar samerna rätt till eget samhällsliv och markanvändning oberoende av statsgränser.

FN:s deklaration om urfolks rättigheter är den folkrättsliga riktlinje som ska följas. Tillsammans med andra urfolk i världen ska samerna verka för att internationella konventioner ska ratificeras och de internationella granskningsorganens påpekanden och rekommendationer följas.