Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Samiskt självbestämmande


Sámi iešmearrideapmi Vi samer själva ska besluta om det som rör oss själva eller vår egendom, mark eller vatten. Samverkan i Sametinget är nödvändigt.

Foto: Fia Kaddik

Mii sámit galgat ieža mearridit daid mat gusket iežamet dahje iežamet oami, eatnamiid ja čáziid. Ovttasbargu Sámidikkis lea deaŧalaš.


Samiskt självbestämmande betyder att vi samer själva ska besluta om det som rör oss själva eller vår egendom, mark eller vatten.

Sametinget ska i stället för länsstyrelsen slutligen avgöra vem som är same. Sametinget ska i stället för Valmyndigheten och länsstyrelsen ansvara för sametingsvalet.

Samebyarna och Sametinget ska i stället för länsstyrelserna upplåta mark, fiske och jakt i Sápmi.

Sametingets fördelning av medel till samisk verksamhet får inte detaljstyras av regering och riksdag.

Samefonden överförs från regeringen till samebyarna och Sametinget. Samefondens ersättningsmedel ska återföras till de berörda skadelidande. Tills dess ska regeringen utse en majoritet av ledamöter i Samefonden och deras ersättare efter samråd med företrädare för rennäringen.

Sametingets folkvalda organ ska lyftas fram och stärkas. Alla partier ska proportionellt erbjudas plats i styrelse och nämnder.

Sametingets styrelse och nämnder ska besluta i förvaltnings- och myndighetsfrågor.

Sametingets kansli ska vara ett självständigt organ under ledning av Sametingets styrelse och nämnder. Det ska tjäna det samiska folket med de resurser och regelverk plenum och styrelse fastställer.