Guovssonásti

Sametingspartiet/Sámediggebellodat


 

Trygghet och omsorg


Dorvvolašvuohta ja dikšu 

Foto: Fia Kaddik

Samiska barn ska tryggas rätten till barnomsorg och förskoleverksamhet på samiska. Äldre samer ska tryggas rätten till omsorg och service på samiska.

Statens stöd till kommunerna ska kanaliseras direkt till barnomsorg, förskoleverksamhet, skola och äldreomsorg.

Sámi mánáin galgá leat riekti oažžut mánáidgeahču ja ovdaskuvlla sámigillii. Vuorraset sámiin galgá leat riekti oažžut bálvalusa ja divššu sámigillii.

Stáhta doarjja gielddaide galgá addojuvvot njuolga mánáidgehččui, ovdaskuvladoibmii, skuvlii ja vuorrasiid dikšui.

Varje barn ska få bättre möjligheter att ha en samisk barnomsorgs- och förskoleverksamhet. För samiskans fortlevnad är förskoleverksamhet på samiska ett värdefullt och ett kraftfullt verktyg och särskilt viktigt för barn som inte fullt ut kan få språket hemifrån.

Kartläggning av samernas ohälsosituation har pågått och pågår genom bl.a. olika vetenskapliga studier. Ett hälso- och socialförsäkringsprogram anpassat till de samiska näringarna ska finnas i framtiden.

Socialförsäkringssystemet ska anpassas till samiska behov.

Äldre samer ska få bättre språk- och kulturservice inom äldreomsorgen. Många äldre samer har behov av omsorg och vård av personal som kan samiska och har samisk kulturell kompetens. När man är gammal och sjuk har den trygghet som följer av bekanta platser, språk och traditioner extra stor betydelse.

Socialförsäkringssystemet ska anpassas och tillämpas så att det inte kräver att samer ska tvingas lämna sin kultur och egendom för att få ta del av samhällets omsorgs- och trygghetsinsatser.